fbpx
E-UTRIP
Rudarski slavolok ob otvoritvi Rudarskega doma. FOTO: PMK Kočevje.
Aktualno Kočevje

3. julij: Dan rudarjev

Rudarji svoj praz­nik praz­nu­je­jo 3. ju­li­ja v spo­min na pet­dnev­no gla­dov­no stav­ko, ki so jo 3. ju­li­ja 1934 pri­če­li ru­dar­ji za­sav­skih re­vir­jev. To je po­leg praz­ni­ka de­la dan, ki spo­mi­nja na tež­ko živ­lje­nje in na tep­ta­ne pra­vi­ce de­lav­ske­ga raz­re­da. V Ko­čev­ju so ru­dar­ski praz­nik pr­vič praz­no­va­li le­ta 1955.

Praz­no­va­nje dne­va ru­dar­jev je bil v Ko­čev­ju ve­lik do­go­dek. Te­den oko­li praz­ni­ka je bil v zna­me­nju šte­vil­nih pri­re­di­tev, kot na pri­mer pro­me­nad­ne­ga kon­cer­ta god­be na pi­ha­la s spre­vo­dom ru­dar­jev v sve­ča­nih uni­for­mah, na­sto­pov pev­skih zbo­rov in gle­da­liš­kih sku­pin. Vsa­ko­let­no praz­no­va­nje je sprem­lja­la tu­di slav­nost­na se­ja. Tret­je­ga ju­li­ja zjut­raj je bi­la bud­ni­ca ru­dar­ske god­be po Rud­ni­ku in mes­tu, sko­zi oko­liš­ke va­si pa so se god­be­ni­ki pe­lja­li na rud­niš­kem ka­mi­onu. Se­ve­da pa so pri­pra­vi­li tu­di ru­dar­sko za­ba­vo s ple­som in sre­če­lo­vom.

V ted­nu oko­li 3. ju­li­ja so vsa­ko le­to po­te­ka­la raz­na šport­na tek­mo­va­nja, na pri­mer ko­le­sar­sko, od­boj­kar­sko, strel­sko, no­go­met­no in dru­ga. Ne­ka­te­ra so or­ga­ni­zi­ra­li pri Ru­dar­ske­mu do­mu, dru­ga na sta­di­onu, po mes­tu ter oko­li­ci. V tem ča­su je po­te­kal tra­di­ci­onal­ni no­go­met­ni tur­nir ru­dar­skih in dru­gih no­go­met­nih dru­štev. Slav­nos­ti so bi­le v po­sa­mez­nih le­tih zdru­že­ne s praz­no­va­njem dne­va bor­ca (4. ju­lij). Po zdru­žit­vi Rud­ni­ka rja­ve­ga pre­mo­ga Ko­čev­je s pod­jet­jem ITAS Ko­čev­je ru­dar­ji 3. ju­li­ja ni­so ime­li več de­la prost dan.

Srečanje ob dnevu rudarjev v Pokrajinskem muzeju Kočevje organiziramo od leta 2006. Vabljeni, da se ga udeležite.

Pokrajinski muzej Kočevje

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki